Naturen på Bengtemölla
En inventering
 

Christer Bergendorff, känd naturfotograf, har vid fyra tillfällen, maj, juni, juli och augusti 2019 genpmfört naturinventeringar på Bengtemöllas marker som omfattar cirka 70 ha, varav en del är åkermark. Egendomen ligger inom Verkeåns naturreservat som genomflytes av den meandrande ån. 

Reservatbildningen innebär att naturen i stort förblir orörd framöver vilket innebär att en ny inventering om 10 till 15 år visar hur arterna förändrats. Vilka har försvunnit och vilka har tillkommit. Som framgår av inventerinegen är idag vissa arter nära eller akut hotade.

Bredvid kan du ladda hem inventeringen som en pdf-fil.